جملات زیبا در قاب عکس

هیچوقت قرص هایی که حال آدم راخوب میکنند،

جای خوب هایی
 
که دل آدم 
را قرص میکنند نخواهند گرفت.فــــرقِ زیــــادی اســــت ...

بیــــنِ کســــی کــــه ,

فقــــط " تــــــــو " را می خواهــــد ...

و کســــی کــــه ,

" تــــــــو را هــــم " می خواهــــد ...

/ 0 نظر / 7 بازدید